Arquitectura popular en tàpia

El municipi de Torrelameu conserva un bon nombre de construccions amb alçats en tàpia. Aquesta tècnica constructiva és molt antiga i consisteix en pastar terra, barrejada amb graves i calç. La terra és compactada en un encofrat de fusta (tapiera) i, posteriorment, assecada a l’aire. Els edificis de tàpia del municipi (cases, cabanes o tanques) són un bon exemple d’aquest tipus d’arquitectura, de gran valor històric i cultural.