Llista definitiva d’aspirants admesos al procés selectiu per a la provisió interina d’un lloc de treball de secretària de classe tercera